ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2

 

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วย กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง ๑๕ สาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2559

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นตลาดท่องเที่ยวจีน ที่มีความสนใจในการลงทะเบียนจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีนดังกล่าวทราบ

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มาได้ที่

  • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เลขที่ ๓๓/๔๒-๔๓ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ออฟฟิศคอนโดมิเนียม ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  ๑๐๕๐๐ ภายในวัน ศุกร์ ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

 
dopoxetine reviews
เพื่อทางสมาคมฯ จะรวบรวมนำส่งไปยัง กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ภายในวัน พุธ ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ติดต่อสอบถามได้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายธนิตย์  แสวงพรรค เบอร์โทร ๐๒-๒๓๗-๖๐๔๖ ต่อ ๑๒, ๑๖, ๒๔

 

*เอกสารในการยื่น ประกอบด้วย

๑.  ใบสมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ  (กรรมการ หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน กรุณาลงชื่อและประทับตราบริษัทให้เรียบร้อย)

๒.  สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน  ๑  ฉบับ  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท

๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจจัดการแทน จำนวน ๑  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

๔.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน  ๑  ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

๕.  ตราประทับของบริษัท (ประทับตราลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้าย)

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 1. ใบสมัครผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดท่องเที่ยวจีน 2. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร

Comments

comments