ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทาง สำหรับแจ้งที่พักมาตรา 38 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทาง สำหรับแจ้งที่พักมาตรา 38

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทาง สำหรับแจ้งที่พักมาตรา 38

เรียน นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อความประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทางสำหรับแจ้งที่พักตามมาตรา 38ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 1 แผ่น

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พัฒนารูปแบบการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยจึงได้จัดให้มีระบบการให้บริการแจ้งที่พักอาศัยผ่านทางเครื่องอ่านหนังสือเดินทางโดยจะต้องใช้เครื่องอ่านหนังสือเดินทางตามยี่ห้อและรุ่นเดียวกันกับที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้อยู่ทั้งนี้สามารถตรวจสอบยี่ห้อและรุ่นของเครื่องอ่านหนังสือเดินทางรวมถึงดาวน์โหลด Diver เพื่อติดตั้งโปรแกรมได้ในหน้าจอ Log in เข้าระบบแจ้งที่พักอาศัยผ่านทาง Link เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02- 286 9602ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การใช้โปรแกรมอ่านหนังสือเดินทางสำหรับแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 38 ให้แก่เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีแต่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี สุกิจ โคอินทรางกูร

รองผู้บังคับบัญชาการฯปฏิบัติราชการแทน

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

 

Comments

comments