ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory

ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผ่านหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มุ่งเน้นทักษะ องค์ความรู้ และสร้าง Service Mind ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

ในการนี้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมการท่องเที่ยว จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว เพื่อสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ https://thai.tourismthailand.org/Articles/tatskillfactory2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : @tatskillfactory
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๔๑๑๘ ๔๐๐๐

กรมการท่องเที่ยว
กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
กลุ่มทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว
๐ ๒๑๔๑ ๓๒๘๗

Comments

comments