ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยว ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยว ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560

 

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วย คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ออกประกาศ จำนวน  2  ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ.2559
  2. ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการ (Optional Tour) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน) พ.ศ.2559 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 308 ง ลงวันที่  27  ธันวาคม 2559

 
Can You Buy zoloft online 100 mg for pills.
สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  : หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยว และ หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการนำเที่ยวนอกรายการ (Optional Tour) สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (เฉพาะตลาดจีน)

 

Comments

comments