ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้วยศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศประจําประเทศไทย (IOI Thailand) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีกําหนดจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลภาษาไทย ๒๐ ชั่วโมงร่วมกับสถาบันการศึกษามหาสมุทรระหว่างประเทศ (IOI Ocean Academy) สําหรับบุคลากรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและผู้สนใจทั่วไป จํานวน ๒ หลักสูตร (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

๑. หลักสูตร “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมง” ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีการอบรมในวันเวลาราชการ บรรยายวันละ ๒ ชั่วโมง ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พร้อมอภิปรายและซักถาม

๒. หลักสูตร “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมหาสมุทร” ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีการอบรมในวันเวลาราชการ บรรยายวันละ ๒ ชั่วโมง ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พร้อมอภิปรายและซักถาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้สนใจเข้าร่วม การฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรตามวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร หากใช้เวลาเข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดหลักสูตรที่ ๑. “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประมง” : https://drive.google.com/drive/folders/1k4aIWfY4Vqb837EHcqA2jsR0uVXHuPhr?usp=drive_link

รายละเอียดหลักสูตรที่ ๒. “ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการมหาสมุทร” : https://drive.google.com/drive/folders/14GU11v_nKZgaEI6RJ-9nVYBEtAZbAcmf?usp=drive_link

ขอแสดงความนับถือ
นายอนุวัฒน์ นทีวัฒนา
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรม สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ ประจําประเทศไทย

ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันมหาสมุทร
ระหว่างประเทศ ประจําประเทศไทย
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๘๔
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๖๔

Comments

comments