ประชาสัมพันธ์หลักสูตร KU CARE รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์หลักสูตร KU CARE รุ่นที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนดจะเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้นําระดับสูงด้านธุรกิจที่ยั่งยืน (KU Change Agent Readiness Executive Program) หรือหลักสูตร KU CARE รุ่นที่ 2 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อสร้างผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) และช่วยสนับสนุนเป้าหมายการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทําให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงขึ้นเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

ในการนี้ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
– เข้าร่วมเครือข่ายกับผู้นําระดับสูงขององค์กรชั้นนําและเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– สมัครทันทีเพื่อจองสิทธิ์การเข้าอบรมได้ที่ QR Code หรือ kucare.info/th/apply-now
– ค่าธรรมเนียมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย
– อบรมจบได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯ จะให้เกียรติทางโครงการเข้าร่วมเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย
ผู้อ้านวยการหลักสูตร

สอบถามโทร. 083-516-3653
ดร.สุขุมาภรณ์ พูลสวัสดิ์

Comments

comments