ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการอุตสาหกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “เจาะเส้นทางอนาคตสร้างความสำเร็จคนการบิน” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการอุตสาหกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “เจาะเส้นทางอนาคตสร้างความสำเร็จคนการบิน”

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญพร้อมกำหนดการ  – แบบตอบรับเข้าร่วมงาน 

เรียน         ท่านสมาชิกฯ

ด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จะจัดงานเสวนาวิชาการอุตสาหกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ เจาะเส้นทางอนาคตสร้างความสำเร็จคนการบินในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวนที่นั่ง 200 คน

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และทิศทางด้านการบินในปัจจุบัน สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะเร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ได้มาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องทางด้านการบินเพื่อก้าวสู่ การพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในอนาคต

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก วิทยากรร่วมเสวนาวิชาการอุตสาหกรรมการบิน ประจำปีการศึกษา 2561 รายนามดังนี้

1.พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ         ผู้ว่าสถาบันการบินพลเรือน

2.รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง          คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3.คุณยงยุทธ ลุจินตานนท์             Sales and Marketing Manager Thailand and Myanmar of Cathay Pacific Airways

4.คุณผกามาศ มุสิกะมาศ             Human Resource Director of Bangkok Aviation Services

 

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ อีเมล narisrapiy@pim.ac.th หรือ irintub@pim.ac.th ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เพื่อสำรองที่นั่งและที่จอดรถเข้าร่วมงานให้ต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

1.คุณนริศรา พลายมาศ                       เบอร์ติดต่อ 02 855 1232

2.คุณไอริน ทับทอง                             เบอร์ติดต่อ 02 855 0904

ในวันและเวลาทำการ เวลา 8.00 – 17.00 น. ทุกวันจันทร์ ศุกร์

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments