ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรม และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรม และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียนท่านสมาชิก

ประชาสัมพันธ์เรื่องการอบรม และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการและเอกสารประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการอบรมและตรวจประเมินและ รับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยกรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว โดยมีเครื่องมือสําคัญในการยกระดับผู้ประกอบการคือมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ จะดําเนินการตรวจประเมินมาตรฐานบริการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ และได้กําหนดให้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน บริการท่องเที่ยวดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ราย เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ตลอดจน การสนับสนุนการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในระดับมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ในการนี้ เพื่อให้การอบรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ กรมการท่องเที่ยวจึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมดังกล่าว ให้แก่ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานบริการท่องเที่ยว ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญเสริม ขันแก้ว
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๒๓๕
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๗๒๒

Comments

comments