ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่นักท่องเที่ยว

ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้รับการประสานงานจากกระทรวงการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปยังเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะเมืองแซงกรีล่าและเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน รวมถึงเมืองจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 3,000 – 4,000 เมตร

Download เอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1Yi9fwX5l2EBDHr96IN2pAhBgQ_qA3kCj/view?usp=sharing

ขอแสดงความนับถือ
นายบุญเสริม ขันแก้ว
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

Comments

comments