ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดประกาศ ยกเว้นค่า VISA ON ARRIVAL กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดประกาศ ยกเว้นค่า VISA ON ARRIVAL กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกดาวน์โหลด กฎกระทรวง

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดประกาศ ยกเว้นค่า VISA ON ARRIVAL กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกดาวน์โหลด กฎกระทรวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments