ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ATTA ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ATTA ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561

เรียน      ท่านสมาชิกสามัญทุกท่าน

ด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  (ATTA)    จะจัดให้มี การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  พ.ศ. 2561    ในวันพุธที่  27  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562    ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม     ชั้น 11   โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์    ประตูน้ำ   กรุงเทพฯ

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งนี้ จะมีวาระพิเศษ คือ วาระเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 38  ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563    ซึ่งการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมฯ ในหมวดที่ 7    การประชุมใหญ่ ข้อที่ 34  โดยที่ สมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 เสียง  การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 รายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯเท่านั้น สมาชิกไม่สามารถมอบอำนาจในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนแก่ผู้อื่นได้      

เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่จะมาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก (ประเภทสามัญ)   ช่วยดำเนินการดังนี้

 

  1. กรุณาตรวจสอบรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนบริษัทของท่านที่สามารถกระทำการแทนบริษัทได้นั้นว่ายังคงเป็นบุคคลเดิมหรือไม่
  2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 3 ข้อที่ 7 กำหนดไว้ว่า สมาชิกสามัญต้องเสนอชื่อบุคคลไม่เกิน 3 ท่านเป็นตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ ไว้เพื่อออกเสียงลงมติออกเสียงเลือกตั้ง และสมัครเข้ารับเลือกตั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนนิติบุคคลนั้นๆ สมาชิกจะต้องแจ้งให้สมาคมฯทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้ง หรือ สมัครเข้ารับเลือกตั้ง หากรายชื่อกรรมการหรือตัวแทนที่สมาชิกได้จดทะเบียนไว้กับสมาคมฯได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวแทนบางท่านที่ให้ไว้กับสมาคมฯ กรุณากรอกรายชื่อตัวแทนสูงสุดเพียง 3 ท่าน ลงแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมจดหมายฉบับนี้ พร้อมลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามให้ข้อมูลและประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ต้องส่งแบบฟอร์มฉบับจริงกลับมายังสมาคมฯ  ก่อนวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562
  3. เพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลสมาชิกของสมาคมฯ กรุณาส่งสำเนาหนังสือรับรอง ของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  ฉบับล่าสุด  มายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เพื่อสมาคมฯ จะได้ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลของแต่ละบริษัทให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆของท่านอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ดังนั้น สมาคมฯใคร่ขอให้ท่านโปรดดำเนินการโดยเร่งด่วน   หากท่านเพิกเฉยอาจจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงในวันประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้  ท้ายสุดนี้  สมาคมฯ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่านสมาชิกด้วยการเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน  ในวันและเวลาดังกล่าว จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments