รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมรับฟังปัญหา กรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ nominee พร้อมแนะเพิ่มภาคเอกชน ร่วมในคณะกรรมการกลั่นกรอง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมรับฟังปัญหา กรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ nominee พร้อมแนะเพิ่มภาคเอกชน ร่วมในคณะกรรมการกลั่นกรอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมรับฟังปัญหา กรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือ nominee พร้อมแนะเพิ่มภาคเอกชน ร่วมในคณะกรรมการกลั่นกรอง
IMG_5886

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง(nominee) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการกรณีต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมีลักษณะเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทน อำพราง หรือ nominee โดยมีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจฯ เข้าร่วม ที่ห้องประชุม โรงแรมพ้อยท์ ยามู บาย โคโม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในการได้มีตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอันดามัน / นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ / หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเสนอปัญหา อุปสรรค ต่อที่ประชุมด้วย

สำหรับการตรวจสอบธุรกิจอันมีลักษณะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง ปี 2559 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจสอบนิติบุคคล ที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ที่ประกอบธุรกิจ ใน 7 ประเภท คือ ให้เช่า ขาย ซื้อ และดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ / ให้เช่ายานพาหนะ / ตัวแทนนายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ / สปา / ขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือและของที่ระลึก / นำเที่ยว รวมทั้งภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 44 ราย นั้น ผลการตรวจสอบ ในเบื้องต้นไม่พบผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่เข้าตรวจสอบมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นนอมินี แต่พบในธุรกิจอื่นที่เข้าข่ายเป็นนอมินี จำนวน 2 ราย คือ ธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ และธุรกิจขายปลีก ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงแจ้งให้กรรมการบริษัทของทั้ง 2 แห่งจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบเชิงลึกอีกครั้ง ทั้งนี้หากพิจารณาพบว่า เป็นการจงใจกระทำผิด จะส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แสดงความห่วงใยใน 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อยากพิจารณาเพิ่มภาคเอกชนเข้าร่วมในคณะกรรมการกลั่นกรองด้วย เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึก และ 2. ช่วงนี้อยู่ในห้วงเวลาเทศกาลตรุษจีน จึงฝากให้พื้นที่ร่วมต้อนรับ และดูแลนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในช่วงนี้ ซึ่งจากการประชุมอาเซียนที่ประเทศจีน ทราบว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีน 6 ล้านคน เดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ โดย 1 ใน 3 จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย พร้อมนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหา นอมินีอีกครั้ง ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เพราะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหา.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โทร 07-621-7054

ที่มา:http://www.ryt9.com/

Comments

comments