สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์กลาง ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์กลาง ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิก

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศน์กลาง

ขอแจ้งข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

ดาวน์โหลดคำสั่งนายทะเบียน

๑.คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๙๘/๒๕๖๐ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.คำสั่งนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขากรุงเทพมหานคร ที่ ๒/๒๕๖๑ พักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว สั่ง ณ  วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

 

Comments

comments