อัพเดทกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > อัพเดทกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒

เรื่อง       อัพเดทกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๕๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
เรียน      ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒

 

ด้วย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวง โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๒ (๑) วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของ (๑) ในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) ประเภทนักท่องเที่ยว

– ใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ สถานทูต หรือสถานกงสุลไทย ๑,๐๐๐ บาท หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๓
ตอนที่ ๖๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙- ใช้ได้ครั้งเดียว สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาต ของด่านตรวจคนเข้าเมือง ๒,๐๐๐ บาท

– ใช้ได้หลายครั้งภายในหกเดือน ๕,๐๐๐ บาท”

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๒

 

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.atta.or.th/?p=6291  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments