เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา”การท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ (National ASEAN Tourism Forum)” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา”การท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ (National ASEAN Tourism Forum)”

เรื่อง  เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา”การท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ (National ASEAN Tourism Forum)”

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ได้จัดการประชุมสัมมนา “การท่องเที่ยวอาเซียนระดับชาติ (National ASEAN Tourism Forum)” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม NOVOTEL BANGKOK SIAM SQUARE เวลา 09.00 – 16.00 น. เพื่อเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ.2559-2568 และแผนดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยวให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน พ.ศ.2559-2568 และส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานการท่องเที่ยวภาครัฐ และ ภาคเอกชน

 
Buy Cheap purchase zoloft Online Canadian Pharmacy Store.
วิทยาลัยนวัตกรรม จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ เข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับไปยังอีเมล thammasat2017@gmail.com หรือติดต่อ คุณรุจิรัตน์  สงวนธรรม เบอร์ 085-137-8603

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ATTA

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ  :  จดหมายเชิญและแบบตอบรับ

 

Comments

comments