เชิญเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เชิญเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)

เรื่อง     เชิญเข้าร่วมคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development)

 

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ชุด

 

 

ด้วยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Training System for Competency Development) รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Buying cheap zoloft 30 Pills Without Rx. Anti-depressant.
 

หากท่านใดสนใจสามารถแยกยื่นเป็นรายโครงการ หรือ หลายโครงการได้ (แยกเอกสารแต่ละโครงการกรณียื่นหลายโครงการให้ชัดเจน) มายังผู้อำนวยการสถาบันฯ (ผ่านส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง) เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 ให้จัดทำเอกสาร ดังต่อไปนี้

 

  1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ตัวจริงจำนวน  1  ชุด  สำเนาจำนวน  5  ชุด
  2. ข้อเสนอทางด้านการเงิน ตัวจริงจำนวน  1  ชุด  สำเนาจำนวน  5  ชุด
  3. เอกสารจัดตั้งนิติบุคคล ตัวจริงจำนวน  1  ชุด  สำเนาจำนวน  5  ชุด

 

ทั้งนี้  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอครบถ้วนตามข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขและขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)  ภายใต้ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2555 เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของสถาบันฯต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง โทร. 02-617-7970 ต่อ 188, 508, 513, 514 โทรสาร 02-617-7577 หรือเว็บไซต์ https://tpqi.go.th/home.php

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
buy nolvadex
ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต  ประกอบโกศล

(นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว)

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบคลิก :  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสาขาอาชีพ

 

 

Comments

comments