เรียนท่านสมาชิก Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2024 – 2025 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เรียนท่านสมาชิก Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2024 – 2025

เรียน ท่านสมาชิก
เรื่อง การ Update ข้อมูลบริษัท เพื่อจัดทำ ATTA Directory 2024 – 2025

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำหนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2567 – 2568 จำนวน 2,000 เล่ม (แจกสมาชิก 1,500 เล่ม และแจกองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยวอีก 500 เล่ม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งสายการบิน สถานทูต องค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

สมาคมฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านโปรดกรอกรายละเอียดในการ Update ข้อมูลของบริษัทท่าน (โปรดพิมพ์ข้อมูลให้ชัดเจนแทนการเขียนด้วยลายมือ) และกรุณานำส่งรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ติดต่อได้ เพื่อให้มีเนื้อหาครบ และถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดในการจัดพิมพ์หนังสือ ATTA Directory ของสมาชิกประจำปี 2567 – 2568

ทั้งนี้ ทางสมาคมฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำหนังสือ ATTA Directory ประจำปี ตลอดมา และโปรดส่งข้อมูลพร้อมรูปถ่ายของ Contact Person กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กรณีสมาคมฯ ไม่ได้รับแบบตอบรับการ Update ข้อมูลจากท่านภายในกำหนด สมาคมฯ จะนำข้อมูลเดิมจัดส่งให้ทางโรงพิมพ์เรียงพิมพ์ในขั้นตอนต่อไป E-mail: info@atta.or.th

Download แบบฟอร์ม Update ข้อมูลสมาชิก : https://drive.google.com/drive/folders/1N4QYULL4QvWhsS2OvzsdicjEMO7U3vAv?usp=sharing

ท่านสมาชิกสามารถส่ง Update ข้อมูลบริษัท ผ่านทาง Google Form เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับท่านสมาชิกอีกหนึ่งช่องทาง ท่านสมาชิกสามารถกดลิ๊งค์เพื่อเข้าสู่ Google Form ได้ที่ด้านล่างนี้

Google Form Update ข้อมูลบริษัท: https://forms.gle/3SveCV5wS6Jkaty9A

ผู้ประสานงาน
1) คุณจิรภัทร โทร. 0-2237-6046-8 ต่อ 18
2) คุณสิรินพร โทร. 0-2237-6046-8 ต่อ 14

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

Comments

comments