เรียนเชิญสมาชิกที่สนใจลงโฆษณาใน ATTA Directory 2024-2025 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เรียนเชิญสมาชิกที่สนใจลงโฆษณาใน ATTA Directory 2024-2025

เรื่อง ขอเชิญลงโฆษณา
เรียน ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กำหนดจัดทำหนังสือ ATTA Directory 2024 – 2025 รายชื่อสมาชิกประจำปี 2566 จำนวน 3,000 เล่ม (แจกสมาชิก 1,500 เล่ม และแจกองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ในงานส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดทั้งสายการบิน สถานทูต องค์กรที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในโอกาสนี้สมาคมฯ ได้แนบสัญญา และข้อมูลการจองลงโฆษณาในหนังสือ ATTA Directory 2024 – 2025 ของสมาชิกประจำปี 2566 และเงื่อนไขมาพร้อมกันนี้ ท่านสมาชิกที่มีความประสงค์จะลงโฆษณา กรุณาส่งสัญญาการจองลงโฆษณาพร้อม ARTWORK กลับมายังสมาคมฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกที่จองโฆษณาและชำระเงินก่อนโดยดูจากวันที่ชำระเงิน

Download แบบฟอร์มสัญญาการจองลงโฆษณา : https://drive.google.com/file/d/15DsNq9IFcHbMXagf1U7_Cm_EXLnLdW_3/view?usp=sharing

ผู้ประสานงาน
1) คุณสิรินพร นทีสรรพวุฒิ โทร. 0-2237-6046-8 ต่อ 14 | E-mail: info@atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฏิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

Comments

comments