เรียนเชิญเข้าร่วมงาน A Forum of Businesses on Prevention of Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เรียนเชิญเข้าร่วมงาน A Forum of Businesses on Prevention of Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism

เรื่อง  เรียนเชิญเข้าร่วมงาน A Forum of Businesses on Prevention of Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 13.00น. ณ โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20

 

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

ยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมกับ เดอะโค้ด ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน ‘a Forum of Businesses on Prevention of Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism’ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 13.00 ณ Novotel Bangkok Sukhumvit 20 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และ ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือเรียกสั้นๆ ว่า SECTT เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเสริมสร้างศักยภาพของภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในการป้องกัน SECTT

 

ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญที่จะแสดงบทบาทเชิงรุกในการป้องกันเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ โดยการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) หรือการออกมาตรการคุ้มครองเด็ก สามารถลดความเสี่ยงของเด็กที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิทางเพศจากนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งการร่วมมือของภาคธุรกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้นั้น นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ประกอบการในธุรกิจนั้นๆได้
In the infancy deltasone without prescription is of particular importance.
 

นอกจากนี้  ยังมีการอภิปรายในหัวข้อ “The Role of Businesses in Prevention of SECTT and Benefits of being a Responsible Brand” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่เข้าร่วมการอภิปรายได้ รวมถึงร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงานท่านอื่นๆอีกด้วย

 

หากท่านมีความประสงค์เข้าร่วมงานครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมานี้ แล้วส่งกลับมาที่ orasa@thecode.org ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตอบกลับทางอีเมล์นี้ หรือ โทร. 02-215-3388 ต่อ 302 ติดต่อคุณ อรสา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments