แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

เรื่อง        แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย       1. แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

  1. สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560
  2. สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560

ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  ได้ส่งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ มาเพื่อโปรดทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 และคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ทั้ง 2 ฉบับ ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบ และมีส่วนร่วมในการควบคุม กำกับ การเดินทางท่องเที่ยวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางน้ำ ตรวจสอบสภาพความพร้อมของยานพาหนะ พนักงานขับรถและพนักงานประจำรถหรือเรือท่องเที่ยวและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดกิจกรรมรื่นเริงของนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

สมาคมฯ จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนบูรณาการฯดังกล่าวมายังท่านสมาชิกฯทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

 

Comments

comments