โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

เรื่อง โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
เรียน  ท่านสมาชิก

ด้วยกรมอุทธยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พิจารณาแล้ว จึงขอส่งโครงการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 หัวข้อ “ท่องเที่ยววิถีไทยใส่ใจอนุรักษ์” และสำเนาประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคมพ.ศ. 2558 เรื่อง โครงการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครได้ที่ www.dnp.go.th ในหน้าแรกจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
———————–ATTA————————-
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS
33/42-43 Wall Street Tower
10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND.
Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045
Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

logo-adobe-pdf20151225152633852_0001_(2)

Comments

comments