โครงการศึกษาสถานการณ์ และแนวโน้มการตลาดสำหรับการท่องเที่ยกลุ่มดำน้ำ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > โครงการศึกษาสถานการณ์ และแนวโน้มการตลาดสำหรับการท่องเที่ยกลุ่มดำน้ำ

tat5

“โครงการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาหลัก 2 ประการ คือ

1.เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำ เช่น สภาพการตลาด สภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆ วงจรธุรกิจ ข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบ ที่มีผลต่อการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มดำน้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน และโอกาสการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวดำน้ำ โดยวิเคราะห์จากความคิดเห็นและมุมมองด้านการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจท่อง เที่ยวดำน้ำ

2.เพื่อศึกษาความคิดเห็นและมุมมองของนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มดำน้ำ โดยเฉพาะด้านการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อการท่องเที่ยวดำน้ำของประเทศไทย ความต้องการ ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงและเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในการเป็นจุดหมายปลายทาง ของการดำน้ำ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดว่าจะได้ข้อมูลด้านการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดและแผนการดำเนินการเพื่อรองรับการ แข่งขันในอนาคต

Comments

comments