ไฟล์สไลด์การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายใต้การบูรณาการการทำงานหน่วยงานรัฐกับเอกชน” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > TAT Marketing Database > ไฟล์สไลด์การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายใต้การบูรณาการการทำงานหน่วยงานรัฐกับเอกชน”

ไฟล์สไลด์การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายใต้การบูรณาการการทำงานหน่วยงานรัฐกับเอกชน” โดย คุณเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Download Link: https://drive.google.com/file/d/1PAHKe7iaAXDpFMwBKEk7zCoQ3Hsl579o/view?usp=sharing

Comments

comments