(03 ต.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ (Meeting about marketing and expan | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (03 ต.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ (Meeting about marketing and expan

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ (Meeting about marketing and expan

 
เรื่อง                      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดและขยายความร่วมมือ

เรียน                      ท่านสมาชิกสามัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย         จดหมายเชิญพร้อมใบตอบรับ

ด้วยสมาคมฯไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันขยายตลาดนักท่องเที่ยว (ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) ในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณรุจิรัศมิ์  ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ (ตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางการทำตลาดร่วมกัน การทำโปรโมชั่นกับตลาด Wholesales ของผู้ประกอบการ เพื่อขยายจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ตามช่องทางต่างๆให้เข้ามามากขึ้น ในช่วงฤดูกาลวันหยุดท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี  2015 นี้

ในการนี้ สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก(สามัญ) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และกรุณาส่งใบตอบรับยืนยันกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-237604502-2376045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ คุณธนิตย์  แสวงพรรค เบอร์โทร. 02-237-6046-802-237-6046-8 ต่อ 12 และ คุณกุลสตรี  ข่มอาวุธ  โทร. 02-237-6046-802-237-6046-8 ต่อ 17

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายศิษฎิวัชร    ชีวรัตนพร

นายกสมาคมฯ

————————————————————————————
Subject: Meeting about marketing and expanding cooperation

To all members,

The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will conduct a meeting to discuss about the expansion of the Australian and New Zealand tourist markets on Monday, 6 October, 2014, April, 2013, 14.00 – 17.00 Hrs in the Kingpetch Room, 3rd Floor, Asia Hotel, Bangkok. This meeting is honoured to also have Mrs. Rujirat Chatchalermkij, Director of the TAT Sydney Office attend as well.  The objective of this event is to exchange information and search for ways to conduct marketing and wholesale marketing promotions of tour operators so to increase the numbers of tourists from the afore-mentioned markets via various channels, especially during the holiday season from September 2014 to February 2015.

In this connection, ATTA would like to invite all members to attend the meeting on the aforementioned date, time and venue.  Kindly return the Acceptance below to the ATTA Head Office by fax (02-237-604502-237-6045) or by e-mail (info@www.atta.or.th) within 2 October, 2014.  For further information, please contact Mr.Thanit Tel.: 02-237-6046-802-237-6046-8 Ext. 12 and  Mrs.Kullsatree Tel.: 02-237-6046-802-237-6046-8 Ext. 17.

This is for members’ information and consideration.

Sincerely,

Mr.Sisdivachr Cheewarattanaporn

President

Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 สนญ_179_ขอเชิญประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการทำตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์.doc (580608 kb)

 

Comments

comments