(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุม วิชาการเรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” จัดโดย สถานทูตเคนย่า

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุม

สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ได้จัด การประชุมสัมนา เรื่อง “โอกาสการลงทุนในประเทศเคนย่า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็น

โอกาสการลงทุนตามวิสัยทัศน์ 2030 ของประเทศเคนย่าถึงการเป็นตัวการพัฒนาด้าน สาธารณูปโภคการเกษตร พลังงาน-

ท่องเที่ยว ฯลฯ โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประเทศเคนย่า ตัวแทนจากสำนักเลขาธิการคณะทำงาน
ด้านวิสัยทัศน์ 2030 และโครงการเมืองใหม่ KONZA ร่วมในงานนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00-13.30 น.

ท่านสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้สามารถติดต่อเข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ สถานทูตเคนย่า โทร 02 712 5721 หรือ
เว็บไซด์http://www.qsncc.co.th/en/visitor/events-calendar/item/1334-a-symposium-on-investment-opportunities-inkenya.html

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

Reference From : –
Reference Website : –

Kenya-tentative_agenda.pdf (38745 kb)
Kenya.pdf (363152 kb)

Comments

comments