(06 ส.ค. 2557) ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดทางร่า | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (06 ส.ค. 2557) ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดทางร่า

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี ข้อจำกัดทางร่า

 

เรื่อง                      ขอเชิญอบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มี
ข้อจำกัดทางร่างกาย”
เรียน                      ท่านสมาชิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย   -กำหนดการอบรม
-ใบตอบรับ

ด้วยกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดจัดอบรมสัมมนาหลักสูตร “ผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย” ให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2557
ในการนี้ทางกรมการท่องเที่ยวได้ขอความอนุเคราะห์มายังสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) ให้ประชาสัมพันธ์และเชิญสมาชิกจำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรมในวันจันทร์ที่  25  สิงหาคม  2557 เวลา 08.00-16.0008.00-16.00 น ณ ห้องราชาบอลลูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย หากสมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับมายังสมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2237-6045 หรือ E-mail: info@www.atta.or.th  ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ คุณสิรินพร  โทร.0-2237-6046-8 ต่อ 14

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร    ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ
Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 20140806180729599.pdf (139383 kb)
 สนญ_140_2557_เชิญอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคนพิการ.docx (94711 kb)

 

 

 

 

Comments

comments