(08 ส.ค. 2557) ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (08 ส.ค. 2557) ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ”

ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ”

 
ด่วน

เรียน  ท่านสมาชิก

เรื่อง  ประกาศราชกิจจานุเบกษา “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราฯ”

สมาคมฯ ใคร่ขอประชาสัมพันธ์ มายังท่านสมาชิกเพื่อทราบถึง ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง “การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่บุคคลซึ่งถือหนังสือเดินทางจีนและถือหนังสือเดินทางจีนไทเปเป็นการชั่วคราว”   มีผลบังคับใช้สามเดือน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

*************ATTA***************
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand

Reference From :    –
Reference Website :    –

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา_เรื่อง_ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแก่บุคคลฯ.pdf (32529 kb)

 

 

Comments

comments