ขอเชิญร่วมงานประชุมสมาชิกระหว่าง ATTA & THA ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ( โดยส่งแบบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งมายัง ATTA ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญร่วมงานประชุมสมาชิกระหว่าง ATTA & THA ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ( โดยส่งแบบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งมายัง ATTA ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)

เรียน     ท่านสมาชิก

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และ สมาคมโรงแรมไทย (THA) มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมงานประชุมประจำปี 2561 ครั้งที่ 16 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ทั้งสองสมาคมฯได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ โดย อาจารย์ธันยวัชร์  ไชยตระกูลชัย กูรูการตลาดและจากรายการ SME ตีแตก เป็นการเสริมความรู้แก่สมาชิกทั้งสองสมาคมฯ

ในโอกาสนี้สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ ในส่วนของสมาคมฯ สามารถรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวน 200 ท่านเท่านั้น หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงาน กรุณาส่งใบตอบรับ กลับมายังสมาคมฯทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งสมาชิกสามารถใช้สิทธิ์หนึ่งบริษัทต่อหนึ่งท่านเท่านั้น ไม่สามารถมีผู้ติดตามได้ และสมาคมฯจะยืนยันการเข้าร่วมประชุมกลับไปยังท่าน เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมงาน สมาชิกท่านใดส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สมาคมฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมฯ

*******ATTA*************

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 10th Floor,Wallstreet Tower

Surawong Road,Bangrak

Bangkok 10500

THAILAND

Tel: + 66 2 237 6046 – 8

Fax: + 66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

www.atta.or.th

Facebook: ATTA Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. ขอเชิญร่วมงานประชุมสมาชิกระหว่าง ATTA & THA ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 2561 ระหว่างเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

 

Comments

comments