(14 มี.ค. 2556) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำปี 2555 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (14 มี.ค. 2556) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำปี 2555

(14 มี.ค. 2556) ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำปี 2555

9 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

 

เรียน ท่านสมาชิก

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

ด้วยสมาคมฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.30 – 13.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 

วาระที่ 1 เรื่องประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณารายงานกิจกรรม และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ประจำปี 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี 2555

วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6 เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2556 – 2557

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

ลำดับวาระการประชุมโดยสังเขป ดังนี้

09.30 น. – 10.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทาน อาหารว่าง

10.00 น. – 11.30 น. เริ่มเข้าวาระการประชุม

11.30 น. – 13.30 น. ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และรับประทานอาหารกลางวัน

ร่วมกัน

 

เนื่องจากวาระของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบันได้หมดวาระลง และการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อเข้ามาบริหารงานสมาคมฯ ประจำปี 2556 – 2557 มีวาระ 2 ปี ตามข้อบังคับของสมาคมฯ การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 1,311 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 328 ราย จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2555 และงบดุลประจำปี 2555 สมาคมฯจะจัดส่งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาต่อไป

 

ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 7 ข้อ 34 สมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ์ลงคะแนนได้ 1 เสียง ในการใช้สิทธิลงคะแนนของสมาชิกสามัญ ผู้ใช้สิทธิจะต้องเป็นตัวแทน 1 ใน 3 ของรายชื่อที่สมาชิกได้เสนอไว้กับสมาคมฯ เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ สมาชิกไม่สามารถมอบอำนาจในการใช้สิทธิลงคะแนนแก่ผู้อื่น ทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกโปรดนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วย

Reference From : –
Reference Website : –

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี__2555_(1).doc (216064 kb)

Comments

comments