(16 ก.ค. 2557) งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (16 ก.ค. 2557) งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market

 
เรื่อง      งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market
เรียน     ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. รายละเอียดโครงการ

2. ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมโรงแรมไทย และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว รวมกันจัดโครงการ Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market ขึ้นอีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่โรงแรมสมาชิก และบริษัทนำเที่ยวในแต่ละภาค ได้มีโอกาสพบปะกันเพื่อเจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดร่วนกันในอนาคต โดยมีแผนงานกำหนดจัดงาน ขึ้นใน ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ ห้องปาริชาติและห้องจตุรทิศ โรงแรมโกเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวน เพียง 50 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

เพื่อที่สมาคมฯ จะได้เตรียมการนัดหมายระหว่างบริษัทนำเที่ยว และโรงแรมที่เข้าร่วมงาน (Matching Appointment) ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจสมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยโปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมา และส่งกลับมายังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทยทางโทรสารหมายเลข 02-216-949902-216-9499 หรือ อีเมล์ salukjit@thaihotels.org วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุกัญญา จันทร์ชู

ประธานฝ่ายการตลาด

 

Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 Buyer-_Chinese_Speaking_Market.doc (954880 kb)

 

 

 

 

Comments

comments