(18 มี.ค. 2557) ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (18 มี.ค. 2557) ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

(18 มี.ค. 2557) ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557

 

ที่ สนญ. 036 /2557
10 มีนาคม 2557
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 14.00–18.30 น.( ลงทะเบียนเวลา 13.30 น.และเชิญ รับประทานอาหารว่าง ) ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ ในการประชุมครั้งนี้จะมีการสนทนาทางไกล ผ่านระบบ สไกป์ (Skype) ในหัวข้อ “สถานการณ์การท่องเที่ยวของตลาดยุโรป” เพื่อให้ท่านสมาชิกทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดในตลาดยุโรป รายงานโดย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานปารีส (ตลาดฝรั่งเศส) ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลอนดอน (ตลาดอังกฤษ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานมอสโก (ตลาดรัสเซีย) และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานสตอกโฮล์ม (ตลาดแสกนดิเนเวีย) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิสัยทัศน์…ท่องเที่ยวไทย” ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบอีกด้วย
เนื่องจากข้อบังคับของสมาคมฯ การประชุมใหญ่แต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 4 ของสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกจำนวน 1,338 ราย ซึ่งจะต้องมีสมาชิกมาประชุมจำนวน 335 ราย จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับรายงานกิจกรรมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2556 และงบดุลประจำปี 2556 สมาคมฯ ได้จัดส่งมายังท่านสมาชิกเพื่อพิจารณาในครั้งนี้แล้ว

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านสมาชิกได้โปรดสละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน สามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่เบอร์แฟ็กซ์ 02-237-6045 และขอขอบคุณในความร่วมมือจากท่านสมาชิกด้วยดีมาโดยตลอด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                                                                                                                                      ขอแสดงความนับถือ
**ส่งทางอีเมล**
(นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร)
นายกสมาคมฯ

Reference From : –
Reference Website : –

จดหมายประชุมใหญ่_ประจำปี_2556__วันที่_27__มีนาคม_2557_-_อมารีวอเตอร์เกท_.doc (210432 kb)
วาระประชุมใหญ่_ประจำปี_2556__วันที่_27__มีนาคม_2557_-_อมารีวอเตอร์เกท.doc (222720 kb)

 

 

Comments

comments