(25 ส.ค. 2557) ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (25 ส.ค. 2557) ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

เรื่อง        ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม  2557  (ฉบับแก้ไข)

 

เรียน       ท่านสมาชิกสมาคมฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  จดหมายเชิญ  (ฉบับแก้ไข)

                              2.  ระเบียบวาระการประชุม

                              3.  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

            เนื่องด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม   สมัยที่ 35  ครั้งที่  12  ในวันพฤหัสบดีที่  28 สิงหาคม  2557   ระหว่างเวลา  10.00 – 12.00 น.  (  ลงทะเบียนเวลา 9.30 น. และเชิญ รับประทาน อาหารว่าง )  ณ ห้องกมลทิพย์  บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล  ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพ ฯ   ในการประชุมครั้งนี้จะมีการสนทนาทางไกล ผ่านระบบ  สไกป์ (Skype)    ในหัวข้อ   “India & Middle East  Market…Update” เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประชากรกลุ่มตลาดอินเดียและตะวันออก     ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตลาดอินเดียและวันออก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
                ทั้งนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 750  บาท)
 
 
                จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา ท่านสมาชิกฯกรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ตามหมายเลขโทรสาร 02-237-604502-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th จักเป็นพระคุณยิ่ง  และกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 
 
เรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
 
กุลสตรี   ข่มอาวุธ (เชอร์รี่)
ผู้ช่วยเลขานุการ
——————————-ATTA——————————————-
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8 ต่อ 17 Mobile : 082-790-1981
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

 

Reference From :    –
Reference Website :    –

 ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน_สิงหาคม__57_(1).doc (99840 kb)

 

Comments

comments