(26 พ.ย. 2556) ประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม ซาเทรียม ถนนเจริญกรุง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (26 พ.ย. 2556) ประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม ซาเทรียม ถนนเจริญกรุง

(26 พ.ย. 2556) ประชุมสมาชิก วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม ซาเทรียม ถนนเจริญกรุง

 

 

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ

 

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

 

เนื่องด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีการกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 สมัยที่ 35 ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 9.30 น. และเชิญ รับประทาน อาหารว่าง) ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ ฯ โดยในการประชุมประจำเดือนในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. นพรัตน์ เมธาวีรกุลชัย ผู้อำนวยการ TCEB และคณะ จะมาบรรยายเรื่อง แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ระหว่าง TCEB กับ ATTA และแผนการตลาดในปี 2014 นอกจากนี้ กรรมการสมาคมฯ จะเสริมความคืบหน้าเรื่องกฎหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ให้แก่ท่านสมาชิกได้ทราบในที่ประชุมอีกด้วย

ทั้งนี้ใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 750 บาท)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณา ท่านสมาชิกฯ ยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ตามหมายเลขโทรสาร 02-237-6045 จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

นายกสมาคมฯ
*************ATTA***************
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand

 

Reference From : –
Reference Website : –

 

ขอเชิญประชุมสมาชิกประจำเดือน_พฤศจิกายน___56.doc (92160 kb)
ระเบียบวาระการประชุม_เดือน_พฤศจิกายน_2556.doc (212480 kb)
รายงานการประชุมสมาชิก_ต.ค._56..doc (211968 kb)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน__2556.doc (42496 kb)

 

 

 

Comments

comments