ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ธันวาคม 2562

เรียน ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.จดหมายเชิญ และ แบบตอบรับ   2.วาระการประชุม   3.แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์  (คลิก)

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ โทร. 02-276-4567

 

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “แผนตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563”  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments