(31 ก.ค. 2557) พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ…. | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (31 ก.ค. 2557) พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….

พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….

 
เรื่อง       พิจารณา ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….
เรียน       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานการท่องเที่ยว พ.ศ….

( File  link :  PPT Workshop ผู้ทรงคุณวุฒิ2 28-7-57 พรบ ททเฟส2 27-7-57 11.02.ppt  )

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยกฎหมาย  กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ประเทศอาเซียน และอาเซียน+6  ( จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์ )   ทั้งนี้จะมีประชุมพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติฉบับบนี้ครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นพระราชบัญญัติมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว พ.ศ.2557  ฉบับสมบูรณ์

เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิก โปรดพิจารณาฉบับร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบยังท่านโดยตรง พร้อมทั้งสามารถเสนอข้อความคิดเห็น และเชิญชวนร่วมประชุมในวันที่ 22 สิงหาคม 2557  จัดโดย กรมการท่องเที่ยว  กำหนดการจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ
————————–ATTA———————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

 

Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 กฎหมายมาตรฐานการท่องเที่ยว.doc (96256 kb)

 

 

 

Comments

comments