ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน

เรื่อง       ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน
เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. จดหมายแจ้งจากกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
2. ใบสมัคร
3. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร จำนวน  ๑  ฉบับ

 

ตามที่ กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตลาดจีน เพื่อจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีน เมื่อระหว่างวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีความสนใจในการจัดทำสัญญาคู่ค้ากับผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับลงทะเบียน ณ กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง ๑๕ สาขา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  พิจารณาแล้วเห็นว่า สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นหน่วยงานหลักด้านการท่องเที่ยว มีเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มีศักยภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่เป็นตลาดท่องเที่ยวจีน ที่มีความสนใจในการลงทะเบียนจัดทำสัญญาคู่ค้าไทย-จีนดังกล่าวทราบ  และ ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ มาได้ที่

  • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เลขที่ ๓๓/๔๒-๔๓ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ออฟฟิศคอนโดมิเนียม ชั้น 10  ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  ๑๐๕๐๐ ภายในวัน พฤหัสบดี ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙

เพื่อทางสมาคมฯ จะรวบรวมนำส่งไปยัง กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์  ภายในวัน พฤหัสบดี ที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ติดต่อสอบถามได้ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายธนิตย์  แสวงพรรค เบอร์โทร ๐๒-๒๓๗-๖๐๔๖ ต่อ ๑๒, ๑๖, ๒๔

 

*เอกสารในการยื่น ประกอบด้วย
๑.  ใบสมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ  (กรรมการ หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน กรุณาลงชื่อและประทับตราบริษัทให้เรียบร้อย)
๒.  สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน  ๑  ฉบับ  พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท
๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ หรือ ผู้มีอำนาจจัดการแทน จำนวน ๑  ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
๔.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน  ๖  เดือน  จำนวน  ๑  ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท
๕.  ตราประทับของบริษัท (ประทับตราลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านซ้าย)
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายแจ้งจากกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
2. ใบสมัคร
3. ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร จำนวน  ๑  ฉบับ

 

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments