ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

เรื่อง        ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย       เอกสารประชาสัมพันธ์

 

ด้วย Siam Singapore International School เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่บริหารงานโดย RVi Academy ประเทศสิงคโปร์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี (ระหว่างซอยเพชรบุรี 3 และ 5) ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าราชเทวีและพญาไท  ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ (Singapore-UK) ภายใต้กรอบการเรียน 3 ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยโดยคณาจารย์และคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Buy zoloft reviews 25mg x 90 tablets.
 

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์โรงเรียนมายังท่านสมาชิกฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการเลือกโรงเรียนต่อไป และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-215-3800-2, 092-787-8888  นางสาวจินตนา  คงปรีพันธุ์ ฝ่ายการตลาด

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments