ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017”

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017”

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลกิจกรรม “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017”

ด้วยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association : ASEANTA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน มีกำหนดจัดกิจกรรม “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017” เพื่อประกวดผลงานด้านท่องเที่ยวใน ๖ หัวข้อ ได้แก่

  • Best ASEAN Travel Article
  • Best ASEAN Tourism Photo
  • Best ASEAN Marketing & Promotional Campaign
  • Best ASEAN New Tourism Attraction
  • Best ASEAN Airline Programme
  • Best ASEAN Cultural Preservation Effort

ททท. พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระดับภูมิภาค จึงขอส่งข้อมูล “30th ASEANTA Awards for Excellence 2017” มายังสมาคมฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้สนใจได้รับทราบ
Accidental opening buy motilium online children and with a schematic image of the opening.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.aseanta.org รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/file/d/0B6Xg_whjIW8pY2tEbl9uXzM0b0U/view?usp=sharing

Comments

comments