Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ATTA ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564

ATTA Academy เราจะรอดไปด้วยกัน

Highlight ของ MICE Intelligence Talk ครั้งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564

สมาคมฯ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ประจำปี 2564

มติประชุมบอร์ แอตต้า ชุดที่39/1 วันที่ 22 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เอกสารและขั้นตอน

ประชาสัมพันธ์ ATTA ข่าวสาร ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก TCEB ” ประชุมเมืองไทย ปลอกภัยกว่า “

The Ministry of Public Health, in cooperation with Rajavithi Hospital, has provided an online “risk assessment” form at https://covid19.rajavithi.go.th/test

รวมข่าวประกาศปิดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19 ในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านสถานการณ์ท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์โดยรวม

ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารของสมาคมฯ

เอกสารที่สามารถใช้แสดงตนก่อนขึ้นเครื่องบินภายในประเทศ

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กำลังดำเนินการก่อสร้าง “Taxi Drop Lane” เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.)ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

1 2 3 4 39