Tourism News | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
มาตรการเข้าออกแต่ละจังหวัด

เที่ยวบินพิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เดือนเมษายน 2564

สถิติเที่ยวบินท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฯ และประกาศนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง

การส่งมอบงาน คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประชาสัมพันธ์จาก อพท. – แนวทางการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน สำหรับบริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจทีม Stronger Together

ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร ประธานควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 39 ปี 2564 – 2565

ภาพงานสมาคมฯ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

REMIND: ATTA Annual General Meeting on Thursday, 25 March 2021, from 09.00 – 14.00 hrs. at The Berkeley Hotel, Pratunam, Bangkok

ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร

ขอประชาสัมพันธ์ทีมผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทีมคุณมิ่งขวัญ เมธเมาลี

Subject: ATTA Annual General Meeting

งบการตลาดสมัยที่38 2562-2563

ความสัมพันธ์ ATTA & ASEANTA

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

1 2 3 4 5 39