ATTA ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ CSR ปลูกไม้ผลและต้นตาล ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กองกากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจชายแดน (ค่ายพระราม 6) จังหวัดเพชรบุรี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ATTA ความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ CSR ปลูกไม้ผลและต้นตาล ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กองกากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจชายแดน (ค่ายพระราม 6) จังหวัดเพชรบุรี

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีและกองบัญชาการตำรวจชายแดนค่ายพระราม 6 ร่วมปลูกไม้ผลและต้นตาล ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กองกากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจชายแดน (ค่ายพระราม 6) จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสมาคมฯ รวมถึงตอบแทนสังคมและเป็นการน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และปลูกไม้ผลและต้นตาล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไปอีกด้วย

 

Comments

comments