ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสมฤดี จิตรจง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณสมฤดี จิตรจง

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA) นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก คุณสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

Comments

comments