ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA) นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

Comments

comments