ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA) นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก คุณศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ อาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรี กรุงเทพฯ

Comments

comments