ATTA เข้าพบขอพรปีใหม่จาก รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA เข้าพบขอพรปีใหม่จาก รมต.ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA) นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จากคุณสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ อาคาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ

Comments

comments