ATTA เข้าพบ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ATTA เข้าพบ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ บพข. เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567

คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ (ATTA) นำคณะกรรมการเข้าพบขอพรปีใหม่จาก รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

Comments

comments