ATTA Traning Course | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > ATTA Traning Course

ATTA Traning Course


 

ATTA TRAINING (เอกสารประกอบการอบรมต่างๆ)

[01 August 2012]

Digital Marketing Management and Strategies for Tourism Business

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษสำหรับผู้ประกอบการตัวแทนท่องเที่ยวโปรแกรมการฝึกอบรมด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกัน

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Download