ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่แนบมาด้วย              1.จดหมายเชิญและแบบตอบรับ   2.วาระการประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562   3.แบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ (คลิก)

 

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง MSC Hall โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ถนนเจริญกรุง โทร. 02-688-1000

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณภัทร์ ศาสตร์ขำ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สสปน. หรือ TCEB มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  ตอบโจทย์ความท้าทายด้านการจัดงานด้วยมาตรฐานระดับชาติ  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

Comments

comments