ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เอเซีย กรุงเทพ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สมัยที่ 38 ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เอเซีย กรุงเทพ

ดาวน์โหลดเอกสาร 1. จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤษภาคม 2562  2. กำหนดการ 3.รับรองรายงานการประชุมสมาชิกประจำเดือน เมษายน 2562 4. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เรียน       ท่านสมาชิก

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  3 ในวันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0-2217-0808

 

ในโอกาสนี้สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณโชติ  ตราชู  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “แนวทางการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม  (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท) กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

 

Comments

comments