ขอเชิญรับฟังโครงการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญรับฟังโครงการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ พม่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. ขอเชิญรับฟังโครงการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวฯ
  2. เมืองรองกฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ.2561)
  3. เงื่อนไข การส่งเสริมการขาย
  4. เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วไทย

เรียน       ท่านสมาชิกสามัญ ตลาดอินเดีย เวียดนาม  อินโดนีเซีย และ พม่า

จากนโยบายรัฐบาลในการผลักดันการท่องเที่ยวสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจระดับฐานรากและกระจายรายได้ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดโครงการส่งเสริมนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น  โดยเฉพาะที่ผ่านการใช้บริการจากบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เฉพาะตลาด อินเดีย เวียดนาม  อินโดนีเซีย และ พม่า  ภายใต้ชื่อ  “โครงการกระตุ้นตลาดและส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม  อินโดนีเซีย และ พม่า” ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  โดยจัดรายการนำเที่ยวเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป  ซึ่ง ททท.จะจ่ายค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มตามจริงไม่เกิน 600 บาท/คน/ทริป รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสามัญ ที่ทำตลาดดังกล่าวข้างต้นหากสนใจ โปรดสละเวลามาร่วมประชุมรับฟัง รายละเอียด ขั้นตอน การร่วมโครงการ  ในวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 – 17.00 น.   ณ ห้องประชุม ATTA  สำนักงานใหญ่  ถนนสุรวงศ์   โดยส่งแบบตอบรับมายังอีเมล    info@www.atta.or.th   หรือ  แฟ็กซ์ 02-237-6045          ภายในวัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิชิต  ประกอบโกศล )

นายกสมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments